Adatvédelmi irányelvek

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban Nyilatkozat) tartalmazza (továbbiakban Üzemeltető) által
üzemeltetett eran.hu domainen és aldomainjein szolgáltató és kereskedelmi webáruházban (továbbiakban
Webáruház) elérhető weboldalak és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes
adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Szolgáltatás
technikai hátterét az Üzemeltető biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi. A
Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A
Szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a
https://eran.hu/adatvedelmi-iranyelvek címen.

1. Az adatkezelés alapfogalmai
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve –
azonosítható természetes személy
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint
egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret
-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés
során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor
helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a
helyreállításhoz szükségesek.
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson
alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy
egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-
, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából
adattárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre
történő korlátozása céljából
adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve,
hogy a technikai feladatot az adaton végzik
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok
feldolgozását végzi
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
2. Az adatkezelés elvei
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében
kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat
kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A
személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során
biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges –
naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen
azonosítani Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény
felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló
célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés) Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy
az adatok naprakészségében működjenek közre, azaz az adatok bárminemű változásáról adatkezelőt a
változást követő legkésőbb 8 napon belül értesítsék.

3. Adatkezelő személye, elérhetőségei
Az adatkezelő, a Webáruház üzemeltetője: Abakusz-Comp Kft.
Cégjegyzék szám       Adószám               Statisztikai számjel        Nyilvántartásba történő felvétel napja
13-09-074559       12235498-2-13        11235498-6201-113-13                      1997.04.28
Székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 47.
e-mail cím: hello@eran.hu (a továbbiakban Adatkezelő).

Az Adatkezelő a Webáruház segítségével mutatja be az általa értékesítésre szánt termékeket, továbbá
lehetőséget ad a Webáruház felhasználóinak, hogy a bemutatott termékeket megvásárolják. Az érintettek

személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával
végzi.

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
Üzemeltető tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben
azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé,
melyről Üzemeltető külön értesíti az adatközlőt. Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja
meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.1 A Webáruház látogatóinak adatai
Külső szolgáltatások segítik a Webáruház látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését
és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást
nyújtani. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/.
Az Üzemeltető, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó
számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld
egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó
aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

4.2 A Webáruház vásárlóinak adatai
Az adatkezelés célja: Adatkezelő online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a Webáruház
vásárlóinak személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel
kapcsolatos kötelezettsége (számlázás, csomag kiszállítása) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes
adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: kötelező adatkezelés (a kibocsátott számlák számviteli törvény által
meghatározott ideig tartó őrzése, illetve szavatossági igény vagy bárminemű panasz kivizsgálásának
biztosítása)

Az adatkezelés időtartama: A teljesítési időpontot magában foglaló év utolsó napjától számított 10 évig kell
megőrizni a távolról is nyújtható szolgáltatások bizonylatait, ezért az adatkezelő ugyanezen időpontig
megőrzi a vásárlók személyes adatait

A kezelt adatok köre: A vásárló neve (természetes személyek esetén külön kezelve a vezetéknevet és a
keresztnevet), e-mail címe, telefonszáma, számlázási adatai (számlázási név, cím), szállításhoz szükséges
adatai (szállítási név, cím). szállításhoz szükséges adatokkal (név, cím)

A vásárlók adatait az adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókhoz továbbíthatja:

Online számlázó szoftver üzemeltetője: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(https://onlineszamla.nav.gov.hu),  Székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2.)
Az adattovábbítás célja: a vásárlásról készült számla automatikus vagy esetenként kézi elkészítése.
A továbbított személyes adatok: A számla kiállításához szükséges vásárlói adatok azaz az érintett neve és
számlázási címe
A továbbított személyes adatok: A kézbesítéshez szükséges vásárlói adatok, azaz az érintett neve, szállítási
címe, telefonszáma, e-mail címe A személyes adatokkal együttesen esetlegesen továbbított egyéb adatok:
vásárlás végösszege
A személyes adatokkal együttesen esetlegesen továbbított egyéb adatok: vásárlás dátuma, vásárolt
termékek neve, darabszáma, ára, összértéke, választott szállítási és fizetési mód megnevezése, szállítás díja,
esetleges kedvezmény megnevezése, mértéke
Rendeléshez kapcsolódó automatikus e-mailek (rendelést megerősítő email, rendelést visszaigazoló email,
díjbekérőt vagy számlát tartalmazó email, utánvétes rendelések megerősítésére emlékeztető email, előre
utalásos rendelések esetén az utalására emlékeztető email) kiküldését végző szolgáltató:
Cégnév:               Websupport Magyarország Kft.
Postai cím:          1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Székhely cím:    1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Az adattovábbítás célja: rendeléshez kapcsolódó automatikus e-mailek továbbítása Üzemeltető és vásárló
részére
A továbbított személyes adatok: érintett neve, e-mail címe
Továbbított adat továbbá a rendeléshez kapcsolódó email szövege, mely tartalmazhatja a következő
adatokat: vásárló számlázási és szállítási címe, vásárló telefonszáma, vásárlás dátuma, vásárolt termékek
neve, darabszáma, ára, összértéke, választott szállítási mód és fizetési mód megnevezése, szállítás díja,
esetleges kedvezmény megnevezése, mértéke
Fentieken kívül a vásárlók adataihoz a Honlapot kiszolgáló szerver(ek) is hozzáférhet:
Cégnév:               Websupport Magyarország Kft.
Postai cím:          1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Székhely cím:    1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
A vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott kivételek hatálya alá esik ugyanis az adatkezelés pusztán a
termék megvásárlásához szorosan kapcsolódva jelenik meg – például számlázás, kézbesítés, szállítás.

5. Honlap-látogatottsági adatok kezelése
A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok
generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az
adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető
semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.
5.1 Mik azok a cookie-k?
Ez a Webáruház (sok más weblaphoz hasonlóan) cookie-kat (HTTP sütiket) használ. A cookie-k olyan kicsi
adatállományok, amelyekben a böngésző adatokat tárol. A cookie-knak kétféle típusa különböztethető meg:
funkcionális, illetve nem funkcionális cookie. A funkcionális cookie-k arról gondoskodnak, hogy a weblap
megfelelően működhessen, míg a nem funkcionális cookie-k a felhasználói viselkedés elemzésére
szolgálnak.
5.2 Miért alkalmazunk cookie-kat?
A cookie-k segítségével megszerzett információkkal a Webáruház felhasználhatóságát szeretnénk javítani. Az
így begyűjtött adatokat soha nem használjuk egy-egy adott személy egyedi azonosításához.
5.3 Ezen a weblapon használt cookie-k
5.3.1 Google Analytics
A Google Analytics segítségével megismerhetjük a weboldal látogatóinak számát, illetve viselkedésüket a
weboldalon. A Google Analytics az alábbi cookie-kat telepíti: __utma, __utmb, __utmc, __utmz. További
információk megtalálhatók a Google adatvédelmi nyilatkozataiban:
https://www.google.com/policies/privacy/ és https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

5.3.2. YouTube
A weboldal néhány oldalán beágyazott YouTube videó található. Ezen aloldalak a YouTube működésével
összefüggő cookie-kat telepítenek. További információk megtalálhatók a YouTube adatvédelmi
irányelveiben: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
5.3.3. Közösségi média gombok
A weboldalon közösségi média gombok találhatók, melyek az adott szolgáltatásokra hivatkoznak, cookie-k
nem települnek. Ha viszont előzőleg a weboldal látogatója cookie-t kapott a Facebook-tól – vagy mert ott
fiókkal rendelkezik, vagy mert felkereste a facebook.com oldalt –, a böngésző adatokat küld ezzel a cookie-
val kapcsolatban, amikor a „Tetszik” gombbal vagy más közösségi beépülő modullal ellátott webhelyet
keres fel.
6. Adatbiztonság
Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Az Adatkezelő internetes honlapján

történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül
alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot nyújt.
7. Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása
Az érintett
– tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
– kérheti személyes adatainak helyesbítését;
– kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
– tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban
meghatározott esetekben tagadhatja meg. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa
kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az
adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a
tájékoztatást.
A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.
A személyes adatot törölni kell, ha
– a kezelése jogellenes;
– az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;
– az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem
zárja ki;
– az adatkezelés célja megszűnt;
– az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
– a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

8. Jogorvoslat
Az érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
Ebben az esetben az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a
tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ha az érintett az
adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a
döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz
fordulhat. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a
fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet
élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
9. Egyoldalú módosíthatóság
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Nyilatkozatot egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő a jelen
Nyilatkozat hatályos változatát az internetes honlapján a https://midogaleria.hu/adatvedelmi-nyilatkozat
linken elérhető weboldalon teszi közzé. Az érintett az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételével,
ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.
2022.09.15.